Privacyverklaring  Watersportvereniging Leiden

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Watersportvereniging Leiden verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

Introductie

Watersportvereniging Leiden is gevestigd te Leiden en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40445505 als vereniging met volledige rechtsbevoegdheid hierna: “Watersportvereniging Leiden”.

Watersportvereniging Leiden respecteert de privacy van haar leden en van de gebruikers van de website https://wvleiden.nl/.

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de persoonsgegevens welke door Watersportvereniging Leiden worden verwerkt en verzameld.

U dient zich ervan bewust te zijn dat Watersportvereniging Leiden niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites, bijvoorbeeld websites waarnaar wordt verwezen op de websites van Watersportvereniging Leiden. U kunt zien dat u niet meer op onze websites bent als de URL is gewijzigd. Mocht dat het geval zijn, dan raden wij u aan telkens de privacyverklaring en de disclaimer van die website te raadplegen.

Onze website is openbaar en inzichtelijk voor een ieder. Wij publiceren daarom geen volledige namen op deze website.

Het IP-adres van uw computer wordt bij ieder bezoek aan de websites opgeslagen in de log-bestanden. De logbestanden worden onder meer gebruikt om onze websites te verbeteren, bezoekersaantallen bij te houden en in verband met de veiligheid van onze websites.

Op de websites zijn mogelijk social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. Raadpleeg altijd de privacyverklaring van de betreffende website.

Watersportvereniging Leiden is zelf niet actief op social media, wel zijn er groepen opgericht en uitingen vanuit de leden op social media, deze vallen nadrukkelijk niet onder deze privacy verklaring of verantwoordelijkheid van Watersportvereniging Leiden.

Nadere Artikelen:

 1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
  1. Watersportvereniging Leiden verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:
   1. Lid wordt van de vereniging
   2. U als vrijwilliger actief bent
   3. Begunstiger/Donateur wordt van de vereniging
   4. Een al dan niet commerciële relatie aangaat met de vereniging
   5. Aangeeft op de hoogte te willen blijven van verenigingsinformatie
   6. Middels contactformulier en/of mail contact met ons opneemt.
   7. Onze website bezoekt
  2. Watersportvereniging Leiden verzamelt de volgende (persoons)gegevens:
   1.  Naam
   2. Adres
   3. Emailadressen
   4. Telefoonnummers
   5. Geboortedatum
   6. Aanmeldingsdatum
   7. Geslacht
   8. Bankgegevens
   9. Voor jeugdleden naam en contactgegevens van ouder(s)
   10. Sport gerelateerde informatie zoals deelnames aan wedstrijden en/of trainingen
   11. Inschrijvingen voor activiteiten
 2. Watersportvereniging Leiden kan deze gegevens gebruiken om:
  1.  Het lidmaatschap te effectueren
  2. Contact met u op te nemen en te onderhouden
  3. De dienstverlening van Watersportvereniging Leiden te verbeteren
  4. De website te optimaliseren
  5. Nieuwsbrieven te verzenden, digitaal en/of via de post
  6. Deelname aan activiteiten
  7. Vermelding van namen en contactgegevens in haar media voor zover deze relevant zijn in het kader van de uitvoering van vrijwilligers taken.
  8. Vermelding van namen in haar media ter duiding van informatie en of beeldmateriaal
 • INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR
  • U kunt contact opnemen met de ledenadministratie via penningmeester@wvleiden.nl voor:
   •  meer informatie over de wijze waarop Watersportvereniging Leiden persoonsgegevens verwerkt;
   •  vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
   •  inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
   •  bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Watersportvereniging Leiden
 • BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
  • Watersportvereniging Leiden zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring en bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt, tenzij anders aangegeven of door wetgeving bepaalt.
  • Watersportvereniging Leiden zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.
 • DERDEN
  • Watersportvereniging Leiden zal u gegevens niet aan derden verstrekken anders dan gemeld onder punt 4.2, tenzij u  daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of Watersportvereniging Leiden daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.
  • Watersportvereniging Leiden verstrekt uw gegevens aan de volgende derden:
   •  Beheerders van software tbv onze leden administratie, dataopslag voor gegevensbewerking zoals E-Boekhouden.nl
 • WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy policy regelmatig te blijven raadplegen.